وبسایت شخصی محمدمهدی مداح

PhD Student of Structural Earthquake Engineering at IIEES, MSc & BSc of Civil Engineering at IUST

وبسایت شخصی محمدمهدی مداح

PhD Student of Structural Earthquake Engineering at IIEES, MSc & BSc of Civil Engineering at IUST

- طراح، ناظر و مجری نظام مهندسی تهران
- دانشجوی دکترای پژوهشگاه زلزله IIEES
- کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت IUST

- شماره تماس: 09022336257
- رایانامه: mm.maddah@iiees.ac.ir

بایگانی
آخرین مطالب

- پایه 3 نظارت، طراحی و اجرا نظام مهندسی استان تهران

- دانشجوی دکترای  مهندسی زلزله، پژوهشگاه زلزله IIEES

  موضوعات تحقیقاتی:

        ارزیابی ریسک فروریزش لرزه ای ساختمان های فولادی میان مرتبه

        روش های تحلیل لرزه ای تقریبی
        مدلسازی غیرخطی سازه های فولادی در Opensees

 

- کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه علم وصنعت ایران

  موضوعات تحقیقاتی:

        ارزیابی روشهای  پوش اور در تخمین پاسخ لرزه ای قابهای بتنی دوبعدی(پایان نامه)

        بررسی روشهای تهیه طیف غیرالاستیک(سمینار)


- دانش آموخته مرکز سمپاد ری


«تالیفات»

· مجلات ISI  و علمی پژوهشی:

- Reza Abbasnia, Alireza Tajik Davoudi, Mohammad Mahdi Maddah, “An adaptive pushover procedure based on effective modal mass combination rule (APAM method)”, Journal of Engineering Structure, July 2013

 

- Reza Abbasnia, Alireza Tajik Davoudi, Mohammad Mahdi Maddah, “An improved displacement-based adaptive pushover procedure based on factor modal  combination rule”, Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, June 2014

 

- Reza Abbasnia, Alireza Tajik Davoudi, Mohammad Mahdi Maddah, “An alternative displacement-based adaptive pushover method based on updated inelastic  response spectra", Journal of Earthquake Engineering, May 2014.

 

 - Alireza Tajik Davoudi, Reza Abbasnia, A.S.Moghadam,Mohammad, Mohammad Mahdi Maddah, “An Alternative Modal Combination Rule for Adaptive Pushover Analysis", Journal of The Structural Design of Tall and Special Buildings, June 2015

- رضا عباس نیا، محمدمهدی مداح، علیرضا تاجیک داودی، "ارائه یک روش ترکیبی در تخمین طیف غیرالاستیک به منظور تعیین جابجایی هدف"، مجله علمی پژوهشی شریف، 1393

 

· کنفرانس ها:

- Reza Abbasnia, Mohammad Mahdi Maddah, Alireza Tajik Davoudi,“ Capacity curve estimation of reinforced concrete frames with a novel adaptive pushover method”, 4th International Conference on Seismic Retrofiting, 2012-05-04

 

- رضا عباس نیا، محمدمهدی مداح، علیرضا تاجیک داودی، "ارزیابی روشهای تهیه طیف غیر الاستیک بر مبنای شرایط ساختگاهی"، دومین کنفرانس ملی سازه وفولاد، 90/10/06.

 


ایمیل :  mm.maddah@iiees.ac.ir